Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas martā:

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja; Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja- 19. martā pulksten 16.00

 

Finanšu komiteja; Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja- 20. martā pulksten 9.00

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja; Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja- 19. martā pulksten 16.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr.____  „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 11-12 „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 13/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
3. Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
4. Dzīvojamās mājas Pētera ielā 10, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
5. R.D. iesnieguma izskatīšana
6. V.J. iesnieguma izskatīšana
7. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2019. gadam
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” pamatbudžeta un speciālā budžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019. gadam apstiprināšana
9. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
10. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam apstiprināšana
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
15. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Zemgales INFO” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam apstiprināšana
16. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
17. Informācija

 

Finanšu komiteja; Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja- 20. martā pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšana
2. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšana
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana”
4. Biedrības “Jelgavas attīstībai” iesnieguma izskatīšana
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana”
6. Zemesgabala daļas Aviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana
7. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
8. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
9. Zemesgabalu Katoļu ielā 2H un Katoļu ielā 2D, Jelgavā, maiņa
10. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Dambja ielā 4-3, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Garozas ielā 26-13, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Paula Lejiņa ielā 13-69, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 53-29, Jelgavā, atsavināšana
17. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana
18. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
19. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
20. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam apstiprināšana
21. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam apstiprināšana
22. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
23. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019.gadam apstiprināšana
24. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2019.gadam apstiprināšana
25. Informācija