Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas novembrī:

 

11. decembrī

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15.00

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16.00

 

12. decembrī

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

 

Finanšu komiteja pulksten 14.30

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 11. decembrī pulksten 15.00

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumā Nr.15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana”

2.

Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

“Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības profesionāli orientētajās virziena programmās 2019./2020.mācību gadā

3.

Informācija-

Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas RĪCĪBAS PLĀNS 2019.-2020.gadam

 

Tautsaimniecības attīstības pilsētvides komiteja 11. decembrī pulksten 16.00

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

2.

Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr.___ “Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” izdošana

3.

Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/10 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana”

5.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

6.

Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2018.gada 13.februāra lēmuma Nr.2/8 “Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2018.gadam” pielikumā

7.

Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 12. decembrī pulksten 9.00

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nolikuma apstiprināšana
2. T.Č. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
3.  J.K. iesnieguma izskatīšana
4. I.P. iesnieguma izskatīšana

 

Finanšu komiteja 12. decembrī pulksten 14.30

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums
 

1.

Projekta „Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošana

2.

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/10 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana”

3.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana”

4.

Nolikuma “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” apstiprināšana

5.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr. 12/13 “Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sastāva apstiprināšana”

6.

Apbūvētā zemesgabala Lediņu ceļā 48, Jelgavā, atsavināšana

7.

Dzīvokļa īpašuma Kastaņu ielā 2-17, Jelgavā, atsavināšana

8.

Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 34-46, Jelgavā, atsavināšana

9.

Dzīvokļa īpašuma Satiksmes ielā 17-35, Jelgavā, atsavināšana

10.

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, atsavināšana

11.

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, atsavināšana

12.

Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, atsavināšana

13.

Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, atsavināšana

14.

Zemesgabala daļas Aviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesības izsole

15.

Atteikums nodot atsavināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Satiksmes ielā 33-16, Jelgavā

16.

Informācija