Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas maijā:

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde- 14. maijā pulksten 16.

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde- 15. maijā pulksten 9.

 

Finanšu  un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgā sēde- 15. maijā pulksten 15.

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 14. maijā pulksten 16.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumā
2. Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana kvartālam starp Lielo ielu, Pasta ielu, Driksas ielu un Katoļu ielu, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšana
3. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
4. Informācija

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 15. maijā pulksten 9.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-19 „Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr. ____“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 11-21 “Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” izdošana
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 6.februāra lēmumā Nr.2/3 “Amati, kurus veicot amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)”
4. A. K. iesnieguma izskatīšana
5. Informācija

Finanšu  un Izglītības, kultūras un sporta komiteju kopīgā sēde- 15. maijā pulksten 15.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2.kārta” iesnieguma iesniegšana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana”
3. Par nekustamo īpašumu Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā
4. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 5-18, Jelgavā, atsavināšana
5. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 35A-1, Jelgavā, atsavināšana
6. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
7. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-6, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
8. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-14, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
9. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-17, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
10. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
11. Neapbūvēta zemesgabala Lietuvas šosejā 74, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
12. Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
14. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 6.vidusskola” nolikumā
15. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas amatu vidusskola” nolikumā
16. Informācija