Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 31. janvārī pulksten 10.00

31.01.2019.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 31 01 2019
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana Lēmums (303.63 kb) Pielikums Nr.1 (580.82 kb) Pielikums Nr.2 (187.96 kb) Pielikums Nr.3 (57.62 kb)
2. Jelgavas pilsētas domes deputātu mēnešalgas noteikšana Lēmums (307.35 kb) Pielikums Nr.1 (19.37 kb)
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm pierobežas reģionā” īstenošanai Lēmums (305.06 kb)
4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/3 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas Strukturālo un investīciju fonda projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)” īstenošanai” Lēmums (308.6 kb)
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.___ “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” izdošana Lēmums (312.5 kb) Pielikums Nr.1 (404.5 kb) Pielikums Nr.2 (39.5 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.01.2018. lēmumā Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” Lēmums (315 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 27.09.2018. lēmumā Nr.12/1 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana” Lēmums (306.27 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumā Nr.15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana” Lēmums (304.72 kb)
9. Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana Lēmums (325 kb)
10. Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadam Lēmums (315.96 kb)
11. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018.lēmumā Nr.6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana” Lēmums (315.07 kb)
12. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā Lēmums (302.99 kb)
13. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā Lēmums (305.78 kb)
14. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (312.79 kb)
15. Neapbūvētas zemes vienības daļas Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole Lēmums (309.66 kb)
16. Zemes starpgabala Viskaļu ielā 85B, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.14 kb)
17. Dzīvokļa īpašuma Asteru ielā 4-32, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (312.67 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Kristapa Helmaņa ielā 7-58, Jelgavā, atsavināšana
19. Dzīvokļa īpašuma Lidotāju ielā 4-29, Jelgavā, atsavināšana
20. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, atsavināšana
21. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, atsavināšana
22. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, atsavināšana
23. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, atsavināšana
24. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, atsavināšana
25. Atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības uz akciju sabiedrības ”Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” akcijām Lēmums (306.5 kb)
26. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.jūlija lēmumā Nr.8/9 “Projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās” iesniegšana” Lēmums (310.41 kb)

20.12.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 20 12 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumā Nr.15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana” Lēmums (310.32 kb)
2. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības profesionāli orientētajās virziena programmās 2019./2020.mācību gadā Lēmums (303.04 kb) Pielikums Nr. 2 (17.03 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nolikuma apstiprināšana Lēmums (304.47 kb) Pielikums Nr.1 (74.5 kb)
4. Nolikuma “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” apstiprināšana Lēmums (304.18 kb) Pielikums Nr. 1 (586.82 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr. 12/13 “Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.76 kb)
6. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/10 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (306.69 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” Lēmums (305.41 kb)
8. Projekta „Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošana Lēmums (317 kb)
9. Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (306.13 kb)
10. Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr.___ “Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” izdošana Lēmums (305.11 kb) Pielikums Nr.1 (10.72 mb) Pielikums Nr.2 (705.2 kb) Pielikums Nr.3 (7.59 mb) Pielikums Nr.4 (580.38 kb)
11. Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (304.93 kb)
12. Zemesgabala daļas Aviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesības izsole Lēmums (309.76 kb) Pielikums Nr.1 (79 kb) Pielikums Nr.2 (941.63 kb)
13. Apbūvētā zemesgabala Lediņu ceļā 48, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Kastaņu ielā 2-17, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 34-46, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Satiksmes ielā 17-35, Jelgavā, atsavināšana
17. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.11 kb) Pielikums Nr.1 (106 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.4 kb) Pielikums Nr.1 (106.5 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.51 kb) Pielikums Nr.1 (106.5 kb)
20. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.1 kb) Pielikums Nr.1 (249.33 kb)
21. J. K. iesnieguma izskatīšana
22. I. P. iesnieguma izskatīšana
23. T. Č. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
24. Atteikums nodot atsavināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Satiksmes ielā 33-16, Jelgavā
25. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (306.87 kb)
26. Informācija Domes sēžu un komiteju grafiks 2019.gada 1.pusgadam Lēmums (206.2 kb)