Domes sēdes

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 31. janvārī pulksten 10.00

20.12.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 29.12.2016. lēmumā Nr.15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana” Lēmums (310.32 kb)
2. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” pamatizglītības profesionāli orientētajās virziena programmās 2019./2020.mācību gadā Lēmums (303.04 kb) Pielikums Nr. 2 (17.03 kb)
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” nolikuma apstiprināšana Lēmums (304.47 kb) Pielikums Nr.1 (74.5 kb)
4. Nolikuma “Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta kārtība” apstiprināšana Lēmums (304.18 kb) Pielikums Nr. 1 (586.82 kb)
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr. 12/13 “Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (304.76 kb)
6. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/10 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (306.69 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/4 “Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta” iesniegšana” Lēmums (305.41 kb)
8. Projekta „Tehniskā palīdzība integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā” īstenošana Lēmums (317 kb)
9. Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (306.13 kb)
10. Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu Nr.___ “Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” izdošana Lēmums (305.11 kb) Pielikums Nr.1 (10.72 mb) Pielikums Nr.2 (705.2 kb) Pielikums Nr.3 (7.59 mb) Pielikums Nr.4 (580.38 kb)
11. Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19a, Sporta ielā 2b un Sporta ielā 2c, Jelgavā, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lēmums (304.93 kb)
12. Zemesgabala daļas Aviācijas ielā 47, Jelgavā, apbūves tiesības izsole Lēmums (309.76 kb) Pielikums Nr.1 (79 kb) Pielikums Nr.2 (941.63 kb)
13. Apbūvētā zemesgabala Lediņu ceļā 48, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Kastaņu ielā 2-17, Jelgavā, atsavināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 34-46, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Satiksmes ielā 17-35, Jelgavā, atsavināšana
17. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-3, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.11 kb) Pielikums Nr.1 (106 kb)
18. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-4, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.4 kb) Pielikums Nr.1 (106.5 kb)
19. Dzīvokļa īpašuma Lapskalna ielā 6-5, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (313.51 kb) Pielikums Nr.1 (106.5 kb)
20. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (384.1 kb) Pielikums Nr.1 (249.33 kb)
21. J. K. iesnieguma izskatīšana
22. I. P. iesnieguma izskatīšana
23. T. Č. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
24. Atteikums nodot atsavināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Satiksmes ielā 33-16, Jelgavā
25. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (306.87 kb)
26. Informācija Domes sēžu un komiteju grafiks 2019.gada 1.pusgadam Lēmums (206.2 kb)

22.11.2018.

Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde

DS 22 11 2018
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15-2 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā”” izdošana Lēmums (303.08 kb) Pielikums Nr.1 (584.94 kb) Pielikums Nr.2 (28.45 kb)
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana Lēmums (304.33 kb) Pielikums Nr.1 (612.23 kb) Pielikums Nr.2 (35.42 kb)
3. Grozījumi Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtībā Lēmums (303.35 kb)
4. Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmumā Nr.1/5 “Jelgavas pilsētas domes administrācijas maksas pakalpojumu apstiprināšana” Lēmums (309.14 kb)
5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā Lēmums (305.56 kb)
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr. 11/3 “Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot tehnoloģiju vienotam energoresursu patēriņa monitoringam un vadībai Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkās” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (305.76 kb)
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana” Lēmums (307.79 kb)
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana” Lēmums (312.48 kb)
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā Lēmums (313.55 kb)
10. Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļai Zālītes ielā 2, Jelgavā” izsludināšana Lēmums (308.28 kb) Pielikums (859.36 kb)
11. Apbūvētā zemesgabala Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā, atsavināšana Lēmums (309.09 kb)
12. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-107, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. Par izstāšanos no biedrības “Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs” Lēmums (303.03 kb)
14. J.S. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
15. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana S. G.
16. J.T. iesnieguma izskatīšana
17. Z. P. iesnieguma izskatīšana
18. Dzīvojamās mājas Birzes ielā 17, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Lēmums (306.77 kb)
19. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Eiropas strukturālo un investīciju fonda projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All of Safety)” īstenošanai Lēmums (307.74 kb)
20. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.6/16 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” īstenošanai” Lēmums (306.84 kb)