Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai

Pakalpojuma nosaukums:

Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kas vēlas organizēt pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņojuma saņemšanai (veidlapa 2-23), saskaņojot ar veidlapā minētajām iestādēm.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas. Pirotehniskos pakalpojumus sniedz komersanti, kuri reģistrēti Ministru kabineta noteikumu Nr.214  noteiktajā kārtībā un saņēmuši reģistrācijas apliecību.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.214 „Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi”.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā”.
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10-15 „Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 2-23: Iesniegums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņojuma saņemšanai

  • Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināts plāns.
  • Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināta programma.
  • Licences kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Personas apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pašvaldība iesniegumu izskata 30 dienu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 

Par pasākuma pirmo dienu EUR 21.34, par katru nākamo - EUR 4.27.

 

Atgādinājums:

Rīkojot pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, rezervātiem un nacionālajiem parkiem, plānu un programmu papildus saskaņo ar Vides ministrijas reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi.
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

 

Pārsūdzības iespējas:

Ja atļauja netiek izsniegta, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi: 

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālrunis: 63005522; 63005537
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30